طلایی
3.900.000تومان
یافتن کلمات کلیدی
افزایش رتبه در کلمات کلیدی
آنالیز یو آر ال ها
آنالیز بک لینک ها
آنالیز و یافتن رتبه کلمات کلیدی
آنالیز محتوای تکراری
آنالیز ساختار وب سایت
آنالیز رقبا
بررسی یو آر ال ها
دوباره نویسی یو آر ال ها
بهینه سازی عنوان صفحه
بهینه سازی متا تگ ها
بررسی انتخاب صحیح کلمات کلیدی
بهینه سازی انکر تکست
خاصیت alt تصاویر
ساختن صفحه 404 سفارشی
بهینه سازی تگ های هدر
بهینه سازی تگ کانونیکال
بهینه سازی robots.txt
بهینه سازی و ساخت نقشه سایت
بهینه سازی کد ها
بهینه سازی سرعت سایت
ساخت لینک های داخلی
چک کردن ریدایرکت ها
رفع خطاهای 404
چک کردن لینک های نامعتبر
چک کردن حجم صفحه
چک کردن استانداردهای W3C
ثبت وب سایت در گوگل سرچ کنسول
چک کردن خطاهای گزارش شده
ثبت نقشه سایت در گوگل سرچ کنسول
آنالیز بخش Coverage
فرندلی بودن وب سایت
ثبت وب سایت در نقشه گوگل
افزایش رتبه سایت در نتایج محلی
آنالیز ترافیک سایت
گزارش تغییرات رتبه سایت
خرید پکیج
نقره ای
1.900.000تومان
یافتن کلمات کلیدی
افزایش رتبه در کلمات کلیدی
آنالیز یو آر ال ها
آنالیز بک لینک ها
آنالیز و یافتن رتبه کلمات کلیدی
آنالیز محتوای تکراری
آنالیز ساختار وب سایت
................
بررسی یو آر ال ها
................
بهینه سازی عنوان صفحه
بهینه سازی متا تگ ها
بررسی انتخاب صحیح کلمات کلیدی
................
خاصیت alt تصاویر
................
بهینه سازی تگ های هدر
بهینه سازی تگ کانونیکال
بهینه سازی robots.txt
بهینه سازی و ساخت نقشه سایت
................
بهینه سازی سرعت سایت
ساخت لینک های داخلی
چک کردن ریدایرکت ها
رفع خطاهای 404
چک کردن لینک های نامعتبر
................
................
ثبت وب سایت در گوگل سرچ کنسول
چک کردن خطاهای گزارش شده
ثبت نقشه سایت در گوگل سرچ کنسول
آنالیز بخش Coverage
................
ثبت وب سایت در نقشه گوگل
افزایش رتبه سایت در نتایج محلی
................
گزارش تغییرات رتبه سایت
خرید پکیج
برنزی
990.000تومان
یافتن کلمات کلیدی
افزایش رتبه در کلمات کلیدی
آنالیز یو آر ال ها
آنالیز بک لینک ها
آنالیز و یافتن رتبه کلمات کلیدی
آنالیز محتوای تکراری
................
................
بررسی یو آر ال ها
................
بهینه سازی عنوان صفحه
بهینه سازی متا تگ ها
بررسی انتخاب صحیح کلمات کلیدی
................
................
................
بهینه سازی تگ های هدر
................
بهینه سازی robots.txt
بهینه سازی و ساخت نقشه سایت
................
بهینه سازی سرعت سایت
ساخت لینک های داخلی
................
رفع خطاهای 404
چک کردن لینک های نامعتبر
................
................
ثبت وب سایت در گوگل سرچ کنسول
چک کردن خطاهای گزارش شده
ثبت نقشه سایت در گوگل سرچ کنسول
آنالیز بخش Coverage
................
ثبت وب سایت در نقشه گوگل
افزایش رتبه سایت در نتایج محلی
................
گزارش تغییرات رتبه سایت
خرید پکیج